قربانگاه عشق

ما مبارزه می کنیم،  تا در قربانگاه عشق، عالیترین تجلی فداکاری و پرستش را عملا نشان دهیم، نه آنکه دست آوردهای مادی حیات، مارا فریفته باشد.

ما به سوی خدا می رویم تا از همه فرآورده های مادی عالم بی نیاز گردیم، نه آنکه خدا را وسیله رسیدن به مصالح شخصی خود کنیم.                                             

ژانویه 1978

 

/ 0 نظر / 9 بازدید