دوباره عاشقی

بـــاز هــــوای ســحــــرم آرزوســــت            خـــلـــوت و مـــژگـــان تــرم آرزوسـت

شـکــوه ی غـــربـــت نــبــرم ایـن زمـان         دسـت تـــــــو و روی تــــو ام آرزوســت

خــــســتــــه ام از دیـــدن ایـن شـوره زار       چـشـم شـقــــایــــق نـگـرم آرزوســـت

واقـــعـــه ی دیـــــــــدن روی تـــــــــو را      ثــــانــــیــــه ای بـیـشـــتــرم آرزوسـت

جــلـــوه ی ایـــن مـــاه نـــکـــو را بـبـیـن       رنــــــگ و رخ و روی تــــــو ام آرزوسـت

ایـن شـب قـدر اسـت کـه مـا بـا همیـم؟             مـن شـب قـــــدری دگــــرم آرزوســـت

حـــسِّ تــــو را مـی کنـــم ای جـان مـن          عــــزلـت بـــیـتــی دگــــرم آرزوســــت

خـانـه ی عـشـِاق مــهـاجـر کـجـــاست؟          در سـفــــرت بـــال و پـــــرم آرزوســـت

حـسـرت دل بـــارد از ایـــن شـعـــر مـن          جـام مـیـــی در حـرمــــــم آرزوســـــت

احمد عزیزی

/ 1 نظر / 23 بازدید
علی

از "يا حسين" تا " با حسين " فرسنگها فاصله است کوفيان نيز " يا حسين" گفتند ولي " با حسين " نماندند ... ممنون از حضورتون دوست عزیز وب زیبایی دارین اگه با تبادل لینک موافق بودین خبر بدین[گل][گل]