آخرین تکه دل

امروز هم گذشت و تو نیامدی دلتنگی هایم با آمدن تو تمام می شود
عمرم گذشت و لحظه ای با تو بودن را درک نکردم
آآآآآه ه ه آهی که از تکه قلب به جا مانده ام برمی آید
وچشمانم که در آرزوی قطره ای اشک اند تا عشق تو را بر گونه هایم جاری سازند
، به عشق تو مباهات کنند و آنرا بر رخ دیگران کشند
با آمدنت دیگر من نخواهم بود
دعایم کن

/ 0 نظر / 7 بازدید