جو گیر شدن

من یک سورجم
روزگارم بد نیست
روز و شب در پی نانی بدوم
نظرت می پرسم
نظرت را هرچند به یکی کاه ارزد
یا که این نظراتت به ثریا ارزد

نظرت چیست در رابطه با وبلاکم؟

بابا خودمونیم عجب ذوق هنری دارم دیوان اشعار نیما و سهراب کجاس بیارین ویرایشش کنم

/ 0 نظر / 8 بازدید