فرصتی برای دلتنگی

مجنون بی لیلی (دل مرحومم منتظر فاتحه ای است از دل پاکتان دعا کنید روان شاد شود دلم)نویسنده : علی سورج ; ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩

دلبـر بـه مــن رسیــد و جفــا را بهــانه کرد

افکـند سـر بـه زیـر و حیــا را بهانه کرد

آمـــد به بـــزم و دیــد مــن تــیـــره روز را 

 ننشست و رفت ، تنگی جـا را بهانه کرد

رفـتــم بــه مســجـــد از پــی نظاره رخــش 

 بر رو گرفت دست و دعـــا را بهانه کرد

آغشـتـه بود پنجــه اش از خــون عــاشقــان 

بستن به دست خویش حنـا را بهانه کرد

خوش می گذشت دوش صبوحی به کوی او

بـر جـا نشست و شستـن پـا را بهانه کرد
کلمات کلیدی :دلبر و کلمات کلیدی :خــون عــاشقــان